Általános Szerződési Feltételek

1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján Dr. Sebestény Nóra mint a Kamilla Vendégház Szenna (címe:7477 Szenna, Bárdi u.35.)  szálláshely szolgáltatója, továbbiakban Szolgáltató általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2.) SZERZŐDŐ FELEK

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.


3.) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik válasz, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A vendégházban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

Ha a vendégek írásos visszaigazolással nem rendelkeznek, akkor a szolgáltatások igénybevétele a pénzügyi teljesítés után lehetséges.

Vendégházunk minden időszakra történő befoglalásra az első éjszaka árának megfelelő összegű foglalót kér be. A foglalást akkor tekintjük véglegesítettnek, ha a foglaló a szolgáltató számlájára megérkezett.

Amennyiben a foglaló nem érkezik meg a foglalást követő 7 munkanapon belül, akkor a foglalás törlésre kerül.

4.) AZ ELSZÁLLÁSOLÁS KEZDETE ÉS VÉGE /CHECK-IN; CHECK-OUT/

A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 21.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

Amennyiben a Vendég foglalót fizetett, az apartman legkésőbb a következő nap 10.00 óráig lefoglalva marad.

A Vendégnek az apartmant az elutazás napján 10.00 óráig el kell hagynia.


A vendégház foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét.

5.) AZ ELSZÁLLÁSOLÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA

A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

Amennyiben a Vendég az apartmant a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult az apartman árat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.6.) ÁRAK

A Szolgáltató aktuális árai a vendégház honlapján (www.kamillahaza.hu) megtalálhatók.

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.


7.) AJÁNLATOK, KEDVEZMÉNYEK

Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a vendégház weboldalán kerülnek meghirdetésre. 
A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.
 


8.) GYERMEKKEDVEZMÉNYEK

Gyermekek részére a www. kamillahaza.hu oldalon közzétett kedvezményeket biztosítjuk.

Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.


9.) LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben a vendégház ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

A vendég a foglalás időpontját az érkezést megelőző 5. napig egyszer díjmentesen módosíthatja.Az új időpontot csak az adott naptári évben kérheti.

Az érkezést megelőző 5 napon belüli illetve a második időpont módosítást a szolgáltató új foglalásként kezeli, és újra foglalót kér.

Ha a vendég lemondja a foglalást és nem kér új időpontot, a foglalót elveszíti.

Kiemelt időszakokra a szolgáltató esetenként nagyobb összegű foglalót kérhet. Erről minden esetben a vendéggel történő előzetes levelezés során köteles tájékoztatást adni és a vendégtől a feltételek elfogadására megerősítést kérni.

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.


Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét foglaló fizetésével biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.


10.) FIZETÉS MÓDJA, GARANCIA

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban), illetve előreutalással

Egyéb fizetési módok a helyszínen: bankkártya (VISA, Mastercard, American Express)

OTP, MKB, K&H Széchenyi Pihenőkártya.

11.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ELUTASÍTÁSA, A SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE

A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

  • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve a létesítményt;
  • a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
  • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak tulajdonosával durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan, garázda viselkedést tanúsít;
  • a Vendég fertőző betegségben szenved.

12.) ELHELYEZÉSI GARANCIA

Amennyiben a Szolgáltató vendégháza a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani.

A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
c. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.


13.) A VENDÉG JOGAI

A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt.

A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli.

Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet Kamilla Vendégház 7477 Szenna, Bárdi u. 35. E-mail: kamillahaza@gmail.com14.) A VENDÉG KÖTELESSÉGE

A megállapodás szerinti díj megfizetése
.

A vendég a PTK. szabályai szerint felelősséggel tartozik az okozott károkért.

A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a zárt udvaron kialakított fedetlen parkolókban.

Az utcán parkoló gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

A Vendégnek az őt ért és az általa okozott kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Kamilla Vendégház területén a bejelentkezett vendégek látogatói csak a szolgáltató engedélyével tartózkodhatnak. A szolgáltató az 1 órát meghaladó tartózkodásért esetenként 1000,-Ft/fő tartózkodási díjat számíthat fel. A vendég felelősségel tartozik a szolgáltató felé a látogatója által okozott károkért.

A szemetet a vendégház területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe a szelektív gyűjtés szabályai szerint kérjük kidobni.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a Vendégház nemdohányzó létesítmény.

Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is) tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szolgáltató elhelyezte. A Kamilla Vendégház rendelkezik dohányzásra kijelölt hellyel, melyről a szolgáltató a vendég részére tájékoztatást nyújt.

A vendégek, illetve a vendégház területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

Tűz esetén a tűzoltóságot és a tulajdonost haladéktalanul értesíteni kell.

A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a vendégház írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Kamilla Vendégház területén.

A Vendégházba érkező vendég a szolgáltatás igénybevétele előtt köteles magát igazolni, ennek keretében a személyi azonosításához szükséges okmányokat / személyi igazolvány vagy vezetői engedély és lakcímkártya , külföldi személy esetében útlevél/ a tulajdonosnak átadni.

A vendég azonosíthatóságának hiányában a vendégházi szolgáltatás a vendégház részéről megtagadható.

15.) ÁLLATOK BEHOZATALA

A vendégházba állatokat (kutya, macska) nem lehet behozni.

16.) A SZOLGÁLTATÓ KÖTELESSÉGE

A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.


A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.


17.) AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.


18.) TITOKTARTÁS

Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

19.) A HONLAPUNK LÁTOGATÓINAK ADATAI

A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés.

A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.


A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

20.) ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

Jelen szabályzat 2020 március 6.. napjától lép hatályba. Érvényes visszavonásig.


Szenna, 2020. március 6.

Dr. Sebestény Nóra

tulajdonos- szolgáltató